Chính sách dành cho Lực Lượng Đặc Biệt MCM - 2018

MCM ban hành chính sách đặc biệt dành cho “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” như sau


CHÍNH SÁCH DÀNH CHO “LỰC LƯỢNG ĐẶC BIỆT MCM”

(Giai đoạn II: từ 10-10-2018 trở đi)

Căn cứ trên

1. Năng lực, tinh thần, nhiệt huyết, thành tích - kết quả công việc và những cống hiến đóng góp của Chiến Binh MCM.

2. Kết quả hoạt động của MCM trong thời gian 10 năm qua (2008 - 2018).

3. Thời gian làm việc chính thức của Chiến Binh MCM tại MCM.

4. Chức năng, quyền hạn của Chủ Tịch HĐQT MCM.

Nay MCM ban hành chính sách đặc biệt dành cho “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” như sau:

ĐIỀU 1: Những Chiến Binh MCM được xét công nhận “Lực Lượng Đặc Biệt MCM”

Những Chiến Binh MCM được xét gia nhập vào “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” phải đảm bảo đạt các tiêu chí sau:

1. Có thâm niên làm việc chính thức tại MCM tối thiểu 02 (hai) năm.

2. Có hiệu quả - thành tích đánh giá công việc từ giỏi đến xuất sắc, căn cứ theo tiêu chí đánh giá tổng kết vào cuối mỗi năm - hàng năm của MCM (*)

3. Thể hiện rõ tác phong, năng lực, tinh thần, nhiệt huyết,… được nêu rất chi tiết trong nội dung Chân Dung Chiến Binh MCM do MCM đã ban hành. (**)

Lưu ý:

- Trong trường hợp Chiến Binh MCM không hội đủ 03 (ba) tiêu chí nêu trên, các trường hợp đặc cách để xét gia nhập “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” phải do HĐQT hoặc ý kiến thống nhất chung của các thành viên “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” quyết định.

- Quyết định cuối cùng là quyết định của HĐQT hoặc ý kiến thống nhất chung của các thành viên “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” quyết định.    

ĐIỀU 2: Các chính sách dành cho “Lực Lượng Đặc Biệt MCM”

Ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi chung của MCM dành cho Chiến Binh MCM, các thành viên “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” còn được hưởng các chính sách – quyền lợi sau:

1. Được Chủ Tịch HĐQT MCM trao chứng nhận & kỷ niệm chương công nhận là thành viên của “Lực Lượng Đặc Biệt MCM”.

2. Hưởng mức lương tối thiểu:

- Mức 1: 12.000.000 đ/tháng (mười hai triệu đồng/tháng) trở lên.

- Mức 2: 20.000.000 đ/tháng (hai mươi triệu đồng/tháng) trở lên.

3. Đi du lịch nước ngoài ít nhất 1 lần/năm (tiêu chuẩn 3-5 sao Quốc Tế)

4. Đặc biệt: Toàn bộ danh sách thành viên “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” được MCM chia 10% tổng lợi nhuận sau thuế của MCM theo quyết định của Chủ Tịch HĐQT (danh sách, giá trị cụ thể sẽ căn cứ vào năng lực - thành tích làm việc của các thành viên “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” vào cuối mỗi năm)

5. Được quyền tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết trong việc xây dựng các chính sách quan trọng của MCM.

6. Hưởng 16 (mười sáu) ngày phép/năm

7. Được công ty tổ chức sinh nhật hàng năm theo tiêu chuẩn của thành viên “Lực Lượng Đặc Biệt MCM”

8. Không phải thực hiện chấm công hàng ngày khi đi làm.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Quyết định được Chủ Tịch HĐQT ký duyệt.

Các Chiến Binh MCM, thành viên “Lực Lượng Đặc Biệt MCM” và Phòng Hành Chánh – Nhân Sự của MCM chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký (ngày 10 tháng 10 năm 2018) và thay thế cho các các quyết định tương tự đã ban hành trước đây.

MCM, ngày 10 tháng 10 năm 2018.   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     NGUYỄN MINH CHIÊU


Bài viết liên quan