Kỹ năng xây dựng ý tưởng - chụp hình - xử lý ảnh của P. Thiết Kế MCM

Dự án MCM thực hiện cho GN Foods: xây dựng ý tưởng - chụp hình - xử lý ảnh của P. Thiết Kế MCM