Từ mục tiêu đến thành công

Trong cuộc sống và làm việc, có rất nhiều người chẳng có mục tiêu gì cả hoặc có mục tiêu nhưng không rõ ràng


20 thg 12, 2018 | Triết Lý MCM, Tin Tức

Trong cuộc sống và làm việc, có rất nhiều người chẳng có mục tiêu gì cả hoặc có mục tiêu nhưng không rõ ràng

1.000 người có mục tiêu rõ ràng

Chỉ có 100 người ghi mục tiêu đó ra giấy

Trong đó lại chỉ có 10 người có KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Trong đó lại chỉ có 05 người có KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG + SỰ QUYẾT LIỆT

Trong đó lại chỉ còn lại có 01 người có KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG + SỰ QUYẾT LIỆT + TÍNH KIÊN TRÌ 

=> HÀNH TRÌNH THÀNH CÔNG ĐÃ TRẢI DƯỚI CHÂN NGƯỜI ẤY

==========================================

4 lý do con người thua cuộc và thất bại:

- Không nhìn thấy cơ hội

- Xem nhẹ cơ hội

- Thiếu hiểu biết

- Hành động chậm


Nguyễn Minh Chiêu - Lực Lượng Đặc Biệt MCM