Chính sách nhân sự chung của MCM

Chính sách nhân sự: Quan niệm con người phù hợp là tài sản quý giá nhất.


Chính sách nhân sự chung của MCM

1. Quan niệm con người phù hợp là tài sản quý giá nhất.
2.
Việc thực hiện Cam kết lý tưởng là cam kết cơ bản và quan trọng nhất (trong mô hình 03 cam kết: cam kết về lý tưởng, cam kết về tinh thần, cam kết về vật chất).
3.
Mọi người trong tổ chức đều cảm nhận được sự công bằng, phần mỗi cá nhân nhận được luôn luôn lớn hơn hoặc bằng phần công sức đã cống hiến.
4.
Thực hiện minh bạch và nhất quán các chính sách nhân sự một cách xuyên suốt đến từng bộ phận và từng vị trí.
5.
Đảm bảo tính chuyên nghiệp (Tính chuyên nghiệp được hiểu là: có đam mê, có kế hoạch, có quy trình, có hiệu quả), tinh thần danh dự - trách nhiệm trong mọi hoạt động của tổ chức.